അടിപൊളി ചെറുപഴം ഡ്രിങ്ക്

ചേരുവകൾ : ചെറുപഴം പാൽ പഞ്ചസാര പിസ്ത മേക് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ചൊവ്വരി