സ്പെഷ്യൽ നാരങ്ങ വെള്ളം തയ്യാറാക്കാം

ചേരുവകൾ : നാരങ്ങ പഞ്ചസാര ഐസ് ഇഞ്ചി വെള്ളം തേങ്ങ