നെല്ലിക്കയുടെ 5 അത്ഭുത ഗുണങ്ങൾ!! 

ജലദോഷം ഒഴിവാക്കാൻ നെല്ലിക്ക സഹായിക്കുന്നു

 പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

 ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

ചർമ്മത്തിന്റെയും മുടിയുടെയും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തും

അനാവശ്യ കൊഴുപ്പ് എരിച്ചു കളയാൻ സഹായിക്കുന്നു