ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ്.. കേരളത്തില്‍ ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില | Gold Rate Today (10th January 2023) | Gold Price in Kerala

Gold Rate Today

തിരുവനന്തപുരം : Gold Rate Today (10th January 2023) | Gold Price in Kerala | പുതിയ വർഷത്തിൽ സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി സ്വർണ വില ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. സ്വർണത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യാന്തര വില, ഡോളർ – രൂപ എന്നിവയുടെ വിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയെ ആധാരമാക്കിയാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില നിർണയിക്കുന്നത്. സ്വർണത്തിന് വില കൂടി വരുന്നത് ഏവരെയും ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

എന്നാൽ ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ് ആണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 15 രൂപയാണ് ഇന്ന് (ജനുവരി 10) കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 5,145 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 41,160 രൂപയും ആയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ജനുവരി 9) 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 5,160 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 41,280 രൂപയും ആയായിരുന്നു.

gold rate today

Gold Rate Today

22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ജനുവരി 10) ₹ 5,145 രൂപ, ഇന്നലെ (ജനുവരി 9) ₹ 5,160 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -15 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ജനുവരി 10) ₹ 41,160 രൂപ, ഇന്നലെ (ജനുവരി 9) ₹ 41,280 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -120 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ജനുവരി 10) ₹ 51,450 രൂപ, ഇന്നലെ (ജനുവരി 9) ₹ 51,600 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -150 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ജനുവരി 10) ₹ 5,14,500 രൂപ, ഇന്നലെ (ജനുവരി 9) ₹ 5,16,000 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -1,500 രൂപ.

24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ജനുവരി 10) ₹ 5,613 രൂപ, ഇന്നലെ (ജനുവരി 9) ₹ 5,629 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -16 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ജനുവരി 10) ₹ 44,904 രൂപ, ഇന്നലെ (ജനുവരി 9) ₹ 45,032 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -128 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ജനുവരി 10) ₹ 56,130 രൂപ, ഇന്നലെ (ജനുവരി 9) ₹ 56,290 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -160 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ജനുവരി 10) ₹ 5,61,300 രൂപ, ഇന്നലെ (ജനുവരി 9) ₹ 5,62,900 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -1,600 രൂപ.

Gold Rate Today
Rate this post